OM

Sønderholm TAX

Jeg driver et mindre, specialiseret advokatfirma, der yder rådgivning om og assistance til løsning af skattemæssige problemer.

 

Jeg har lang erfaring med at tage hånd om komplicerede skatteproblemer og finde den bedst mulige løsning. Løsninger, der er praktiske, målrettede og holdbare.

 

Jeg er uddannet advokat hos Kammeradvokaten og har efterfølgende været ansat i Skatteministeriet, bl.a. som sekretær for Skattelovrådet. Som interessent i og leder af skatteafdelingen i KPMG C. Jespersen har jeg rådgivet et bredt udsnit af dansk erhvervsliv om skattemæssige forhold.

 

Jeg har derfor baggrunden for at finde den bedste løsning på dit skattemæssige problem.


Søren Sønderholm
Advokat

RÅDGIVNING

Rådgivning om skattemæssige spørgsmål

Forhandlinger med og løsning af

tvister med skattemyndigheder

Førelse af skattesager

SECOND OPINIONS

Uafhængig, diskret vurdering af mulige løsninger

på komplicerede skattespørgsmål

Effektivt og klart

SKATTESTRATEGIER OG POLITIKKER

Sparringspartner til at finde den rigtige, skræddersyede

løsning, der kan give de relevante svar

AKTUELT


Driftsomkostningsbegrebet bør ændres

I Danmark straffer vi skattemæssigt dem, der tager initiativ til at bryde ud af de hidtidige rammer for at skabe noget nyt. Der er således ikke fradragsret for udgifter til at udvide de hidtidige rammer for at skabe noget nyt. Det gælder ikke længere lønudgifter, men fortsat alle andre omkostninger forbundet med etablering og udvidelse af eksisterende virksomhed.

 

Der er derfor behov for en ændring og præcisering af driftsomkostningsbegrebet i dansk skattelovgivning, hvis der skal skabes bedre og mere rimelige skattemæssige rammer for vækst i Danmark.

 

Alle de erhvervsmæssige udgifter, det har været nødvendigt at afholde for at skabe indkomsten, må naturligvis kunne fradrages. Et andet resultat forekommer hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt.

 

 

KONTAKT

 


 

 

Vindspinderivej 32 // 4671 Strøby // +45 23 11 03 51 // soren@sonderholmtax.dk // CVR nummer 36212489

Kontoradresse: Tuborg Havnevej 18, 5. // 2900 Hellerup

 

Advokat Søren Sønderholm er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Der er tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler i Codan Forsikring A/S. Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting. Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside advokatsamfundet.dk.
I tilfælde af tvist om salær eller utilfredshed med adfærd, kan du klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, advokatnaevnet.dk.

 

KONTAKT


 

Tuborg Havnevej 18,  5. // 2900 Hellerup // +45 23 11 03 51 // soren@sonderholmtax.dk